Witamy w e-Prim!

Mamy dla Ciebie specjalny rabat w wysokości 10 zł na następne zakupy. Zapisz się do newslettera, aby otrzymać kod na podany adres.

Otrzymałeś już kod rabatowy.
Podany email jest niepoprawny.
Kod rabatowy został wysłany na maila.


Promocja dotyczy wyłącznie nowych klientów.
Kategorie

Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego e-prim.pl działającym też pod nazwą PRIM MARKET (dalej jako Sklep).
 2. Właścicielem Sklepu jest spółka SPS Handel Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194 lok. 91, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000816777, NIP: 5262171952, REGON: 013017915, nr BDO: 000072077, kapitał zakładowy: 1 150 000 PLN.
 3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@e-prim.pl, adres strony internetowej: e-prim.pl
 4. SPS Handel sp. z o.o. w Warszawie za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi zapoznania się z asortymentem Sklepu, prowadzenia Konta Klienta, sprzedaży Towarów przy użyciu Serwisu dostępnego pod adresem: www.e-prim.pl, dostawy Towarów do klienta oraz odbioru Towarów w Placówkach.
 5. Zamieszczone w witrynie Sklepu informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, data ważności itp. pochodzą od producentów produktów. e-Prim dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.  
 6. Każdy użytkownik po zaakceptowaniu treści Regulaminu zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 7. Regulamin w aktualnie obowiązującej treści jest stale dostępny na stronie internetowej www.e-prim.pl oraz w wersji drukowanej w siedzibie Sprzedawcy.

II. Definicje

 1. Sprzedawca – SPS Handel Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194 lok. 91, KRS 0000816777, NIP: 5262171952.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Serwisie, zaakceptowała Regulamin i może dokonywać Zamówienia w Sklepie.
 3. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym dokonująca zakupów w Sklepie, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Serwis (Strona Internetowa) - platforma sprzedażowa, prowadzona przez Sprzedawcę, zlokalizowana pod adresem: www.e-prim.pl, na którą składają się elementy graficzne i oprogramowanie umożliwiające m.in. zapoznawanie się z treściami prezentowanymi przez Sprzedawcę i świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów, w tym zawieranie na odległość (on-line) Umów sprzedaży Towarów.  Zakazuje się użytkownikom Serwisu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.
 6. Umowa – umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów przez Sprzedawcę lub umowa świadczenia usług.
 7. Towar/Towary – produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, na które Klient może złożyć Zamówienie i dokonać ich zakupu.
 8. Kategoria Alkohol – szczególny rodzaj Towarów prezentowanych w Serwisie w kategorii Alkohol, które mogą być zamawiane przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu, przy czym w stosunku do nich przewidziane są dodatkowe uregulowania zawarte w Zasady sprzedaży Towarów z kategorii Alkohol – sekcja VII Regulaminu poniżej. Klient, w którego Zamówieniu znajdują się Towary z kategorii Alkohole zobowiązuje się do odbioru tych Towarów na zasadach opisanych w sekcji Zasady sprzedaży Towarów z kategorii Alkohol.
 9. Administrator Danych Osobowych – SPS Handel Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194 lok. 91, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000816777.
 10. Infolinia –  jednostka organizacyjna Sprzedawcy, której celem jest telefoniczny kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Infolinia jest dostępna dla Klienta pod numerem telefonu: 696 402 942 (koszt połączenia wg taryfy operatora) oraz adresem mail: sklep@e-prim.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15.
 11. Rejestracja – zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracji on-line znajdującego się w Serwisie, umożliwiających utworzenie Konta Klienta. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.
 12. Login – adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji, umożliwiający wraz z Hasłem zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie ze Sklepu.
 13. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do Klienta i jego Loginu, ustalany podczas Rejestracji, który może być później zmieniony przez Klienta, a w połączeniu z Loginem umożliwia Klientowi zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie ze Sklepu. Wymagania dotyczące treści Hasła przekazywane są Klientowi podczas Rejestracji.
 14. Adres e-mail  – adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji lub zmieniony później w panelu "Moje Konto".
 15. Konto Klienta – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach; za pomocą tego Konta Klient dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi i je aktualizuje.
 16. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego zawartości  oraz jego modyfikację.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość dotyczącej Towarów, poprzedzone wyborem Towarów, wyborem formy płatności i akceptacją treści Regulaminu.
 18. Placówka –  sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod marką „Prim Market”, który realizuje Zamówienie i w którym Klient może dokonać Odbioru Zamówienia. Lista Placówek jest zamieszczona w Serwisie i widoczna podczas składania Zamówienia.
 19. Termin Odbioru Zamówienia – wybrany przez Klienta dzień i przedział czasowy, w którym Klient dokona osobistego odbioru Zamówienia w Placówce.
 20. Odbiór Zamówienia – osobisty odbiór Towarów  przez Klienta w Placówce.
 21. Dostawa Zamówienia – dostawa Towarów pod wskazane w Zamówieniu miejsce dostawy.
 22. Usługi – usługi udostępniane za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności prezentowanie asortymentu Sklepu, zakładanie i prowadzenie Konta Klienta, informowanie o promocjach, konkursach i loteriach organizowanych przez Sprzedawcę lub kontrahentów Sprzedawcy, przesyłanie Newslettera.
 23. Newsletter – usługa, która umożliwia zainteresowanym osobom nieodpłatne automatyczne otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej SMS lub MMS informacji od Sprzedawcy o prowadzonych i planowanych działaniach marketingowych, ofercie sprzedażowej oraz nowościach produktowych, w tym partnerów handlowych Sprzedawcy.
 24. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 III. Rejestracja

 1. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu ani do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
 2. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne i możliwe przez czas nieokreślony.
 3. Zakładanie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza, w tym podanie Adresu e-mail i numeru telefonu. Klient jest zobowiązany do podania podczas Rejestracji swoich własnych danych osobowych i do zapewnienia prawdziwości tych danych osobowych.
 4. Podczas Rejestracji Klient samodzielnie ustala swoje Hasło. Wymagania dotyczące treści Hasła przekazywane są Klientowi podczas Rejestracji. Jako login stosowany jest Adres e-mail użyty w procesie rejestracji.
 5. Logowanie odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła. Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do logowania osobom nieuprawnionym. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.
 6. Przed zakończeniem Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu za pośrednictwem Newslettera oraz ankiet dotyczących opinii na temat produktów. W przypadku zgody, Klient otrzyma na wskazany Adres e-mail link potwierdzający zgodę.
 7. Warunkiem ukończenia Rejestracji jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, Polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych niezbędnych na potrzeby realizacji zamówień.
 8. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem Adresu e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu Rejestracji.
 9. Klient ma prawo, w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, do usunięcia jego Konta Klienta. Do usunięcia Konta Klienta dochodzi także w przypadku złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta oraz po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie Klienta.  W przypadku usunięcia Konta Klienta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień.

IV. Warunki Składania Zamówień

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedawcę w Serwisie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, natomiast realizacja Zamówienia odbywa się w Terminie Odbioru Zamówienia, który jest wybrany przez Klienta spośród terminów dostępnych w Serwisie dla danego Zamówienia.
 2. Wymagania techniczne do złożenia przez Klienta Zamówienia w Serwisie:
 • dostęp do Internetu,
 • konto poczty elektronicznej
 • numer telefonu.
 1. Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez Sklep Klient powinien:
 • korzystać z aktualnej wersji przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych,
 • posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer,
 • włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
 • włączyć obsługę plików cookies,
 • włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows),
 • posiadać aktywne konto e-mail.
 1. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.
 2. Klient składa Zamówienie wybierając Towary z oferty Sklepu. Dodawanie Towarów do  Koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku uwidaczniającego koszyk i opisanego jako "Do koszyka". Koszyk znajduje się w prawej, górnej części Strony Internetowej.
 3. Klient wybiera sposób realizacji Zamówienia: dzień i przedział czasowy odbioru zamówienia oraz formę płatności.
 4. Przejście do następnego etapu odbywa się przez przycisk „Przejdź dalej”.
 5. Jeżeli Klient posiada konto, a nie jest zalogowany, może zalogować się na tym etapie.
 6. Następnie, klient powinien wskazać typ dokumentu oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz w przypadku zamówienia z dostawą – adres dostawy.
 7. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT jest zobowiązany  do wyboru dowodu zakupu jako „Faktura VAT” i podania dodatkowo nazwy firmy, na którą ma być wystawiona faktura, numeru NIP oraz adresu siedziby firmy Klienta. W przypadku zamówienia z dostawą, możliwe jest podanie również innego adresu dostawy, jeżeli różni się on od adresu siedziby firmy. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej „Faktura VAT” wystawiana jest na imię, nazwisko i adres wskazany przez Klienta.
 8. W tym etapie, dla Klienta niezalogowanego, możliwe jest utworzenie nowego konta Klienta w Sklepie na podstawie podanych w zamówieniu danych.
 9. Następnie Klient powinien sprawdzić dane Zamówienia i zaakceptować Regulamin, Politykę prywatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia.
 10. Klient ma również możliwość przekazania za pośrednictwem pola tekstowego uwag do składanego zamówienia oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu za pośrednictwem Newsletteru i ankiet dotyczących opinii na temat usług na wskazany w Zamówieniu adres e-mail.
 11. Potwierdzenie zamówienia i przekazanie go do realizacji odbywa się przez przycisk „Zamawiam”.
 12. Na Adres e-mail Sprzedawca wyśle wiadomość potwierdzającą złożenia Zamówienia.

V. Warunki sprzedaży

 1. Zamówienie Klienta realizowane jest w ilościach detalicznych, w cenach obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie zamawianego Towaru. Ceny Towarów są cenami detalicznymi i zawierają podatek VAT. Ceny podane są w polskich złotych. 
 2. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach każdorazowo będzie określać odrębny regulamin.
 3. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Towarów obowiązują każdorazowo do daty podanej przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów.
 4. Sprzedawca przygotowuje do odbioru zamawiany Towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia.
 5. Towar sprzedawany "na wagę", ważony jest w  Placówce. Ilość zamawianego Towaru należy wskazać z dokładnością do 0,200 kg np. 1,400 kg pomidorów.
 6. Zamówione Towary są pakowane w torby firmowe. Klient składając Zamówienie ponosi stałą opłatę w wysokości 2,99 zł za opakowanie, w którym Towary zostaną przygotowane do odbioru. Kwota ta będzie  doliczana  do wartości Koszyka.
 7. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru w Terminie Odbioru Zamówienia i zapłaty wskazanej przez Sprzedawcę ceny za Towary.

VI. Dostawa lub odbiór towarów

 1. Umowa sprzedaży Towarów między Sprzedawcą a Klientem jest zawierana jedynie wówczas, gdy zamówione Towary zostały dostarczone na wskazany przez Klienta adres lub odebrane przez Klienta z Placówki.
 2. Dostawa Towarów jest realizowana za pośrednictwem podmiotu współpracującego ze Sprzedawcą, w tym celu Klient upoważnia ten podmiot do odbioru w jego imieniu Zamówienia. Dostawa realizowana jest w granicach miasta Ostrołęki oraz miejscowości Rzekuń i Olszewo Borki. Minimalna kwota paragonu przy, którym możliwa jest dostawa pod wskazany adres wynosi 100 zł i jest bezpłatna. Przy Odbiorze Zamówienia należy podać numer zamówienia lub numer telefonu podany przy składaniu Zamówienia. 
 3. Klient może osobiście odebrać zamówione Towary w Placówce wybranej podczas składania Zamówienia. Osobisty odbiór Towarów następuje w wybranym przez Klienta Terminie Odbioru Zamówienia. Odbiór osobisty następuje bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w wydzielonej kasie Placówki przeznaczonej do wydawania Towarów zamówionych w Sklepie. Przy Odbiorze Zamówienia należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta, który złożył Zamówienie.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy, Towary dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Dostawa jest realizowana w godzinach od 08:00 do 22:00.   
 5. Klient, w którego Zamówieniu znajdują się Towary z kategorii Alkohol zobowiązuje się do odbioru tych Towarów na zasadach opisanych w sekcji VII Zasady sprzedaży Towarów z kategorii Alkohol.
 6. Wyboru Terminu Dostawy lub Odbioru Zamówienia, spośród dostępnych do wyboru dat, Klient dokonuje podczas składania Zamówienia i może wówczas wybrać odpowiedni dwugodzinny przedział czasowy, w którym będzie realizowane Zamówienie.
 7. Przy odbiorze Zamówienia należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i dołączonego dowodu sprzedaży.
 8. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.
 9. W przypadku gdy Klient nie odbierze Zamówienia od dostawcy lub z placówki w Dniu Odbioru, Zamówienie jest anulowane w całości i Sprzedawca zawiadamia o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na Adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany numer telefonu.
 10. W przypadku anulowania Zamówienia z powodu nie odebrania Zamówienia zapłacona on-line płatność za Zamówienie zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania płatności tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta w terminie 10 dni roboczych od anulowania Zamówienia.
 11. W przypadku wybrania opcji dostawy i nie odebrania Zamówienia od dostawcy z przyczyn zależnych od Klienta, zwrot płatności zostanie pomniejszony o koszty dostawy i pakowania w łącznej kwocie 20 zł.

VII. Zasady sprzedaży Towarów z kategorii Alkohol

 1. Miejscem zawierania umów sprzedaży produktów z kategorii Alkohol jest punkt sprzedaży położony w placówce realizującej zamówienie.
 2. Klient, w którego zamówieniu znajdują się produkty z kategorii Alkohol zobowiązuje się do odbioru zamówienia osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującego ze Sprzedawcą podmiotu oferującego dostawy kupionych towarów, który odbierze zamówiony Towar z wybranej placówki Sprzedawcy i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w Zamówieniu miejsca dostawy.
 3. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru za pośrednictwem współpracującego ze Sprzedawcą podmiotu wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów przedstawicielowi współpracującego podmiotu. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać numer Zamówienia lub numer telefonu podany przy składaniu Zamówienia.
 4. Oferta sprzedaży Towarów z kategorii Alkohol przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat (pełnoletnich). Przed przystąpieniem do przeglądania produktów z kategorii Alkohol dokonaniem zakupu Klient powinien zapoznać się z pojawiającym się w dodatkowym oknie oświadczeniem i potwierdzić, że jest osobą pełnoletnią.
 5. Złożenie przez Klienta Zamówienia, którego częścią jest Towar z kategorii Alkohole jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że:
  1. nie dokonuje zakupu napojów alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży,
  2. nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych.
 6. W przypadku wątpliwości powziętej przez osobę działającą w imieniu Sprzedawcy przy wydawaniu Towarów z kategorii Alkohole (Kasjer) co do pełnoletności Klienta, Kasjer uprawniony jest do żądania okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, stwierdzającego wiek nabywcy napoju alkoholowego celem sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej taki Towar.
 7. W przypadku gdy zachodzą przesłanki z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (do Odbioru Towaru z kategorii Alkohole zgłosiła się osoba niepełnoletnia lub nietrzeźwa), Kasjer odmawia wydania takiego Towaru, a Sprzedawca anuluje Zamówienie Klienta w tej części na koniec Dnia Odbioru. Sprzedawca zawiadamia Klienta o tym anulowaniu poprzez wysłanie informacji na Adres e-mail, a zapłacona on-line płatność za tę część Zamówienia zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania płatności tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta w terminie 5 dni roboczych od anulowania Zamówienia lub w kasie Placówki.
 8. Sprzedawca informuje, że również podmiot współpracujący ze Sprzedawcą, zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania zakupionych przez Klienta Towarów osobie nietrzeźwej lub niepełnoletniej.             

VIII. Płatności

 1. Klient  może dokonać płatności w chwili  składania Zamówienia lub przy jego odbiorze.
 2. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:
  1. przy odbiorze Zamówienia w Placówce:
 • gotówką - zapłata należności następuje w polskich złotych.
 • kartą płatniczą lub kredytową(Mastercard, Visa, Visa Electron).
 1. przy składaniu Zamówienia (płatność on-line):
 • kartą płatniczą lub kredytową
 • przelewem bankowym.
 • BLIK
 1. W celu dokonania płatności on-line tylko niezbędne dane osobowe Klienta zostaną przekazane do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizowanie transakcji przy wykorzystaniu systemu transakcji online.
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. Sprzedawca potwierdzi drogą mailową dokonanie płatności on-line na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany pierwotnie zaakceptowanej przez Klienta ceny i wynikającej z tego kwoty do zapłaty, maksymalnie o 10% wartości Zamówienia z uwagi na rozbieżność gramatur Towarów sprzedawanych na wagę.
 5. W przypadku gdy wartość skompletowanego i przygotowanego do odbioru Zamówienia opłaconego on-line (w sposób opisany w punkcie 2 b) tej sekcji Regulaminu) będzie niższa niż zapłacona kwota, wówczas różnica zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu płatności tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W przypadku, gdy wartość skompletowanego Zamówienia miałaby okazać się wyższa niż kwota zapłacona on-line, wówczas pracownik Sprzedawcy skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu uzyskania zgody na realizację takiego Zamówienia i poinformowania o konieczności dopłaty różnicy w chwili odbioru zakupów w sposób opisany w punkcie 2 a), tj. gotówką lub kartą płatniczą lub kredytową.
 6. Zwrot przez Sprzedawcę nadpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi w terminie 5 dni roboczych po Odbiorze Zamówienia.

IX. Aktywacja i dezaktywacja usługi Newsletter

 1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Sprzedawcy, a elementy graficzne i treści w nim zawarte stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest modyfikowanie i wykorzystywanie tych treści w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem bez zgody Sprzedawcy.
 2. W celu aktywacji usługi Newsletter należy:
  1. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
  2. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
 3. Klient może w każdym momencie dezaktywować usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Newsletter. W celu dezaktywacji usługi Newsletter należy kliknąć odpowiedni link zawarty w treści (stopka) Newslettera. Z chwilą dezaktywacji usługi Newsletter Sprzedawca zaprzestaje przesyłania go na adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Klient może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter.

X. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek zrealizowania Zamówienia w postaci wydania zamówionych Towarów wolnych od wad.
 2. W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia Realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionych Towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W razie niezgodności Towaru z Umową, Klient ma prawo żądać wymiany Towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od Umowy. Klient przed dokonaniem odbioru Towarów ma możliwość sprawdzenia przygotowanych zakupów w obecności pracownika Placówki.
 4. Reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów, Konta Klienta, Usług oraz Serwisu mogą być zgłaszane w dowolnej formie, a w szczególności:
  1. na piśmie, na adres: SPS Handel Sp. z o.o., ul. Targowa 34, 07-410 Ostrołęka, w tym za pomocą wzoru formularza reklamacyjnego, o którym mowa poniżej;
  2. pocztą elektroniczną, na adres: reklamacje@e-prim.pl;
  3. w przypadku wykrycia wad w chwili odbioru Towarów, Klient może zgłosić reklamację pracownikowi Placówki.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego, nr Zamówienia), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznane za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji, pocztą elektroniczną lub telefonicznie – w zależności od preferowanego przez Klienta sposobu informowania.
 8. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy do Placówki, w której nastąpił odbiór Towarów.
 9. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona. Jeżeli  na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym, są zawarte w dokumencie gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 10. Klient, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z tego wzoru jest dobrowolne.
 11. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po poinformowaniu Klienta  o sposobie załatwienia reklamacji, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po rozpatrzeniu reklamacji. Sprzedawca dokonuje zwrotu  przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu. Każdorazowo dopuszczalny jest osobisty odbiór pieniędzy przez Klienta w Placówce, w której Klient dokonał Odbioru Towarów.
 12. Klient nabywający Towary w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Przedsiębiorca) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do uprawnienia takiego Klienta niebędącego Konsumentem do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 miesięcy od daty wydania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca według swojego wyboru niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również zaproponować odstąpienie od umowy za zwrotem takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem ceny zapłaconej za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami z powodu wady Towaru ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.

XI. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
 2. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu lub z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  Skorzystanie z tych wzorów nie jest obowiązkowe.
 3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do Umowy w dowolnej formie, w tym na przykład pisemnie pocztą na adres: SPS Handel sp. z o.o., ul. Targowa 34, 07-410 Ostrołęka lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@e-prim.pl.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed tym terminem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary oraz koszty dostarczenia zwracanych Towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od Umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Adres do zwrotu (odesłania) Towaru odpowiada adresowi Placówki realizującej zamówienie.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. mrożonki, owoce, warzywa, mięso, wędliny, sery);
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę jako Przedsiębiorca.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

XII. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta podanych przy Rejestracji lub składaniu Zamówienia (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu ) jest:

SPS Handel Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194 lok. 91, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000816777, NIP: 5262171952, REGON: 013017915, nr BDO: 000072077, kapitał zakładowy: 1 150 000 PLN.

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celach:
  1. realizacji i obsługi zamówień Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2. statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,
  3. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną lub prowadzenie działań marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody osoby, której dane dotyczą,
  4. udzielenia odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,
  5. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,
  6. realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora Danych Osobowych, dotyczących m.in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych czyli wykonujące na jego rzecz usługi informatyczne, administracyjne, marketingowe, prawne i przewozu/dostawy. W przypadku płatności on-line dane osobowe będą przekazywane do firmy obsługującej transakcję online.
 3. Dane Klienta mogą być przekazywane do państwa trzeciego np. USA w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu np.: Google Analitics.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych są związane z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:
  1. dane przetwarzane na podstawie Umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia terminu ewentualnych roszczeń;
  2. w przypadku założenia Konta Klienta – w systemie informatycznym obsługującym Sklep – dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień;
  3. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
  4. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
  5. jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji na temat produktów i usług Administratora Danych Osobowych, w przypadku jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dla potrzeb zapewnienia rozliczalności Administratora Danych Osobowych.
 5. Klientowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do przenoszenia danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Zamówienia. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora Danych Osobowych.
 7. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie Sklepu, prezentowaniu ich w Serwisie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez Sklep, co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.
 8. Zapytania dotyczące przetwarzana danych osobowych należy kierować na adres Administratora  Danych Osobowych lub przez e-mail: inspektor@spshandel.pl.

XIII. Obsługa plików cookies

 1. Korzystając z Serwisu Klient wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z warunkami wskazanymi w dokumencie Polityka Prywatności.

XIV. Zabezpieczenia

 1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa zapewniające poufność, integralności i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
 2. Wszelkie czynności przetwarzania są realizowane z uwzględnieniem i bezwzględnym stosowaniem wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dostęp do danych osobowych Klientów ma Administrator Danych Osobowych prowadzący sklep internetowy na stronie www.e-prim.pl. Do danych osobowych Klienta mogą też mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych osobowych (podmioty przetwarzające). Firmy te posiadają dostęp do tych danych na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy serwisujące oprogramowanie i sprzęt komputerowy, kancelarie prawnicze, firmy świadczące usługi hostingu stron internetowych i sklepu internetowego, firmy świadczące usługę marketingu bezpośredniego, wysyłki wiadomości sms, mms, newslettera, itp.

XV. Kontakt

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag można kontaktować się telefonicznie ze Sklepem przez Infolinię lub za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie na stronie Sklepu e-prim.pl w zakładce "Kontakt".

XVI. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych czy organizacyjnych, jakimi mogą być:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub orzeczeń uprawnionych władz publicznych mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. zmiana zakresu usług świadczonych przez Sprzedawcę lub zmiana funkcjonalności Serwisu;
  3. konieczność usunięcia niejasności albo błędów w Regulaminie lub przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu ;
  4. zmiana nazw, adresów pocztowych, adresów elektronicznych, linków lub innych danych zamieszczonych w Regulaminie;
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanej w Koncie Klienta. Wiadomość będzie zawierała odnośnik (link) do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta Klienta w Serwisie.
 4. Do Zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie zmienionego lub nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.Kontakt ze sklepem