Witamy w e-Prim!

Mamy dla Ciebie specjalny rabat w wysokości 10 zł na następne zakupy. Zapisz się do newslettera, aby otrzymać kod na podany adres.

Otrzymałeś już kod rabatowy.
Podany email jest niepoprawny.
Kod rabatowy został wysłany na maila.


Promocja dotyczy wyłącznie nowych klientów.
Kategorie

Reklamacje i zwroty

I. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek zrealizowania Zamówienia w postaci wydania zamówionych Towarów wolnych od wad.
 2. W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia Realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionych Towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W razie niezgodności Towaru z Umową, Klient ma prawo żądać wymiany Towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od Umowy. Klient przed dokonaniem odbioru Towarów ma możliwość sprawdzenia przygotowanych zakupów w obecności pracownika Placówki.
 4. Reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów, Konta Klienta, Usług oraz Serwisu mogą być zgłaszane w dowolnej formie, a w szczególności:
  1. na piśmie, na adres: SPS Handel Sp. z o.o., ul. Targowa 34, 07-410 Ostrołęka, w tym za pomocą wzoru formularza reklamacyjnego, o którym mowa poniżej;
  2. pocztą elektroniczną, na adres: reklamacje@e-prim.pl;
  3. w przypadku wykrycia wad w chwili odbioru Towarów, Klient może zgłosić reklamację pracownikowi Placówki.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego, nr Zamówienia), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznane za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji, pocztą elektroniczną lub telefonicznie – w zależności od preferowanego przez Klienta sposobu informowania.
 8. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy do Placówki, w której nastąpił odbiór Towarów.
 9. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona. Jeżeli  na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym, są zawarte w dokumencie gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 10. Klient, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z tego wzoru jest dobrowolne.
 11. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po poinformowaniu Klienta  o sposobie załatwienia reklamacji, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po rozpatrzeniu reklamacji. Sprzedawca dokonuje zwrotu  przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu. Każdorazowo dopuszczalny jest osobisty odbiór pieniędzy przez Klienta w Placówce, w której Klient dokonał Odbioru Towarów.
 12. Klient nabywający Towary w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Przedsiębiorca) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do uprawnienia takiego Klienta niebędącego Konsumentem do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 miesięcy od daty wydania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca według swojego wyboru niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również zaproponować odstąpienie od umowy za zwrotem takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem ceny zapłaconej za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami z powodu wady Towaru ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.

II. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
 2. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu lub z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  Skorzystanie z tych wzorów nie jest obowiązkowe.
 3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do Umowy w dowolnej formie, w tym na przykład pisemnie pocztą na adres: SPS Handel sp. z o.o., ul. Targowa 34, 07-410 Ostrołęka lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@e-prim.pl.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed tym terminem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary oraz koszty dostarczenia zwracanych Towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od Umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Adres do zwrotu (odesłania) Towaru odpowiada adresowi Placówki realizującej zamówienie.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. mrożonki, owoce, warzywa, mięso, wędliny, sery);
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę jako Przedsiębiorca.

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia reklamacji

Załącznik nr 2 - Formularz odstąpienia od umowyKontakt ze sklepem